v ەمنەگە
v ئلىم ۅنۅر ۉيرۅنۉپ
v ىرچى قىزعا
v ۅمۉر
v ۅزۉڭۅن قانتىپ جاشىرام
v وتۇزدان ووپ
v مۉمكۉن
v ماحابات دەگەن
v كەلگەندە سئزدىن ايىلعا
v كەرمە توو قىزى
v كۉلۉپ تۇرات جىلدىزدار
v قىزىل قول چاتىر
v قۇبۇلجۇپ ىرلار ايتسام
v قانتىپ ۇنۇتام
v قارا كەلىن
v قاچانعىچا
v سەن جىل بولسوڭ مەن بالا
v سەزدىڭبەكەن
v سۉيۉۉنۉن كۉچۉ چەنەمسىز
v سۉيۉشۅت
v اق بوز اتىم
v جاشىنباق
v تۇۇلعان كۉن
v تومسوروم ويعو ورولۇپ
v جولبولدۇۇلۇق جولبورۇس مۉنۅز ەلدەنبىز
v جۉرۅكتۉ جالىن چىرمادى
v ساباقتاشتار
v بويتوق كەز كەلسە ەسىمە
v باقىت جىلدىزىم
v ايالىما
v اق بوز ۉيۉم
v اتابىر توو
v اتا جۇرتتۇن ۇرپاعى
More>>
v ەسكەرۉۉ
v ۉچتاش
v ۇلۇۇ روح ماناسچى
v ۅكۉنۅم ۅتكۅن ۇچۇرعا
v ۅرنۅكتۉۉ ۅمۉر
v نەگەدىر سەنى ساعىنام
v مۇعالئم
v گۉلپەرى
v كەلگەندە سئزدىن ايىلعا
v كەزدىك قىزعا
v كۅركۅم ارتىش
v قىزىل دايرا
v قويچۇنۇن ىرى
v قاشاالدىق قارلىعاچقا
v قاچان ماعا سۉيۉۉ ارنايسىڭ
v قات الىشىپ تۇرالى
v سەكەتىم
v سەزبەدى دەبە
v سۉيۉۉدۅكۉ العاچقى جارىق تاڭىم
v سۉيگۅنكۅ سۉيگۅن جەتسە ەكەن
v ساعىنىچ
v جاش قۇراق
v توولۇق قىز
v بئر قىزعا
v بۇلبۇلعا
v چىلتان توو
v ساعىنۇۇ
v باقتىلۇۇ بالامىن
v بااتىر ماناس
v اق بوز ۉيۉم
v ارتتىرات بئزدىن مالچىلار
v اتا-مەكەن
v اتا تىلەگى
More>>
v ەسكە كەلەت كەچەەگى
v ۇنۇتام قانداي سۉيۉۉڭدۉ
v ۇلۇۇ اتا
v ۇزۇن ساپار
v وروعۇم
v وبون
v گۉلدۅي جان
v كەلەمدەپ نەگە كەلبەدىڭ
v كەلچى-كەلچى
v كەرمە توو
v قىزىلسۇۇ
v قۇت مايرام
v قانچا جىل داعى جۉرۅسۉڭ
v قىرعىز قازاق دوستۇعۇ
v شاڭعا تولۇپ قۇبانام
v سەن مەنەن
v سەستىرا قىزعا
v سىرداشىپ بارام ساعا
v سۉيۉۉ كەچۉۉسۉ
v سۉيگۅنۉمدۉن سۉرۅتۉ
v جانا ەلە سەنى دەيم
v جان بىرگەم
v تەرەكتەرىم، مەدەتكەرىم
v بئر جىگىتكە
v جۉرۅك قالسىن تىنچ الىپ
v دوستۇقتۇن ىرىن ىردايلى
v ساعىنام
v بۇلاقتا
v ايىلداش قىزعا
v القىش ساعا پارتئيام
v اتالار جانا اپالار
v اپاما بەلەك
v سۉيگۅنۉمدۉن سۉرۅتۉ
More>>
سايتتىن باسما ۇقۇعۇ شئنجاڭ ەل رادىيو ئستانسىياسىنا تااندىق
بۇل سايتتان ۇرۇقساتسىز ماالىمات الۇۇعا بولبويت.