باشقى بەترادىيو ۇعۇۇىشكەرلەرسۉرۅتتۅر
ىر-كۉۉلۅرسۉرۅتتۅركىلىپتەررادىيو بەرۉۉلۅرۉن تانداپ ۇعۇۇ
جاڭىلىقتار
«ىمىرقايلاردىن قان ازدۇۇلۇعۇن جويۇۇ اراكەتى» تۉر تاربئياسى ۅتكۅرۉلدۉ
   2016-12-16 12:46:05     xjbs   

اپتونوم رايوندۇق «ىمىرقايلاردىن قان ازدۇۇلۇعۇن جويۇۇ اراكەتى» تۉر تاربئياسى كەچۅۅ كۉنۉ (ۉچتۉن ايىنىن جە 12- ايدىن 13- كۉنۉ) ۉرۉمچۉدۅ ۅتكۅرۉلدۉ. كەچۅۅ كۉنۉ (ۉچتۉن ايىنىن جە 12- ايدىن 13- كۉنۉ)، اپتونوم رايوندۇق «ىمىرقايلاردىن قان ازدۇۇلۇعۇن جويۇۇ اراكەتى» تۉر تاربئياسى كىلاسى ۉرۉمچۉدۅ ساباق باشتادى.

 

 ىستانسىيابىز قابارچىسى دئڭ شاۋداندىن قابارى: ۇعۇشۇۇعا قاراعاندا، «ىمىرقايلاردىن قان ازدۇۇلۇعۇن جويۇۇ اراكەتى» ماملەكەتتىن كەمباعال رايوندورعو قاراتىلعان بالدار جامااتتىق تۉرۉ ەكەن. 2012- جىلى شئنجاڭدا ورۇن العاندان بەرى، جالپى چاپچال شىبە اپتونوم وودانى، تولى وودانى، جەمىنەي وودانى، چىڭگىل وودانى، سانجى شاارى، باركۅل وودانى، ۉچتۇرپان وودانى جەتى وودانداعى 6 ايلىقتان 24- ايلىققا چەيىنكى 20 مىڭدەن اشۇۇن ىمىرقايعا 530 مئڭ قۇتۇدان اشۇۇن، 10 مئلليون 730 مئڭ يۇان نارقىنداعى ازىقتىق باشتىعىن تاراتتى. تۉر ووداندارىنداعى بالداردىن ازىقتىق جانا سالاماتتىق ابالىن ۅنۉمدۉۉ جاقشلاپ، ىمىرقايلاردىن قان ازدۇۇلۇق وورۇسۇنا قابىلۇۇ سالىشتىرماسىن ۅنۉ،دۉۉ جاقشىلادى.

 اپتونوم رايوندۇق ايالدار بىرلەشمەسى پارتىگۇرۇپپاسىنىن مۉچۅسۉ، ورۇنباسار تۅراعاسى مەرىگۉل بەدىي مىنداي دەدى:- قالىڭ قىز- كەلىندەر جانا ۉي- بۉلۅلۅردۅ بالداردىن ازىقتىق تاانىمىن تۇرعۇزۇۇعا جاردام بەرىپ، ازىقتىق باشتىعىن قولدونعون ار بئر بالانىن ئلىم، ماالىندا قولدونۇۇسۇنا كەپەلەتتىك قىلابىز. تاربئيالوو جىينالىشىندا، شئنجاڭ ەنە- بالداردى ۅنۉكتۉرۉۉ فوندۇ «قان ازدۇۇلۇقتۇ جويۇۇ اراكەتى» تۉرۉنۉن ۇيۇمدوو جانا باشقارۇۇ، تاراتۇۇ ارىشى، ىستاتىستكالاپ گىراپپا مەنەن ماالىمدوو سىياقتۇۇلارىنا قاراتا ناقتىلۇۇ كەسىپتىك تاربئيالوو الىپ باردى؛ اپتونوم رايوندۇق ەنە- بالدار سالاماتتىعى بوربورۇنۇن ادسىتەرى، بالداردى ەمىزىپ ازىقتاندىرۇۇ كەسىپتىك بىلىمدەرى بويۇنچا ناقتىلۇۇ كەسىپتىك تاربئيالوو الىپ باردى؛ تۉر كەرقاناسى ازىقتىق باشتىعىنىن ۅندۉرۉش بارىشى جانا ساپات تىزگىندۅۅسۉ سىياقتۇۇ القالاردى تاانىشتىردى.

بايلانىشتۇۇ ماقالا
ىرلار
سايتتىن باسما ۇقۇعۇ شئنجاڭ ەل رادىيو ئستانسىياسىنا تااندىق
بۇل سايتتان ۇرۇقساتسىز ماالىمات الۇۇعا بولبويت.