باشقى بەترادىيو ۇعۇۇىشكەرلەرسۉرۅتتۅر
ىر-كۉۉلۅرسۉرۅتتۅركىلىپتەررادىيو بەرۉۉلۅرۉن تانداپ ۇعۇۇ
جاڭىلىقتار
بىڭتۇاندىن «ىلگەرلەگەن كەبەتە»- اتتۇۇ بئي دىرامماسى بىڭتۇاندىن سالتاناتتۇۇ تارىحىنا قايرىلدى
   2017-07-28 18:01:17     xjbs   

باش وونانىن جە 7- ايدىن 26- كۉنۉ، 27- كۉنۉ كەچ قۇرۇن شئنجاڭ ۅندۉرۉش قۇرۇلۇش بىڭتۇان ئرى- بئي ۉيرۉمۅسۉ الىپ كەلگەن «ىلگەرلەگەن كەبەتە»- اتتۇۇ بئي دىرامماسى شئنجاڭ ەل تىياتىرقاناسىندا قويۇلدۇ.

كۅز ۇيالتقان چىراق نۇرۇ، ەركىن تاشتالعان ارىم، بىردە مۇڭدۇۇ بىردە وشتونعون مۇزىكانىن قوشتوسۇندا «دىڭ جەر اچۇۇچۇلار» بئيى مەنەن كەچەلىكتىن كۅشۅگۅسۉ اچىلدى. ەر ارتىستەر سارى تۉستۉۉ اسكەرچە كىيىم كىيىپ، چۇقۇ الىپ، قۇمدۇۇ قاقىردا تەر تۅگۉپ بوز جەر اچقان كۅرۉنۉشۉ كۅپتۅگۅن كۅرۅرمۅندۅردۉ تااسىرلەندىردى. كۅرۅرمۅن ۋاڭ داننئى مىنداي دەدى: « ابدان تااسىردۉۉ ەكەن، 10 مئڭ مو چۅلكۅمدۉن بارى چەكسىز قااقىر تالاا ەكەن، كەزىندە ازاتتىق ارمئيا سوعۇشقا قاتىشىپ قانچا جىلدان كىيىن بارى اسكەرچە كىيمىن چەچىپ دىڭ جەر اچىپتىر، الاردىن قانداي جاپاعا چىداعانىن ادام ويلوعو باتىلدىق قىلا البايت، مەن بۇل دىراممانى كۅرۉپ بئزدىن ازىرقى تۇرمۇشۇبۇزدۇن وڭويعو كەلبەگەنىن سەزىندىم».

«ىلگەرلەگەن كەبەتە»- اتتۇۇ بئي دىرامماسى جاقىنقى جىلداردان بەركى بىڭتۇان ىر- بئي ۉيۉرمۅسۉ 14 وزوت بئي چىعارماسىنان تاندالىپ، جاراتىلعان «بىڭتۇان بئي چىعارماسىنىن دانەگى» بولۇپ، بىڭتۇاندىن نۇرلۇۇ تارىحىنا قايرىلىپ، 60 جىلدان بەرى قولعو كەلتىرگەن تابىلعالاردى بەينەلەپ بەرگەن. بىڭتۇان ىر- بئي ۉيرۉمۅ ارتىسى لۇ ياڭ مىنداي دەدى:« بۇل چىعارما بئر تۉردۉۉ كۉچتۉۉ سەزىندىرەت، بئز كۅركۅم ۅنۅردۉ تاراتۇۇچۇلاردانبىز، كۅركۅم ۅنۅر ارقىلۇۇ ايلانابىزداقىلارعا تااسئر قىلابىز، ۅزۉن كەمەلدەندىرۉۉ ارقىلۇۇ روحانئي قاتمارىبىزدى، كۅركۅم ۅنۅر قاتمارىبىزدى ۅستۉردۉك».

بىڭتۇان ىر- بئي ۉيرۉمۅسۉنۅن ورۇن باسار باشچىسى جياڭ مئي قابارچىعا مىنداي دەدى:« بئر ايدان بەرى ارتىستەر ار كۉنۉ 12 سااتتان ارتىق ماشىق قىلدى، كۅپچۉلۉك ۅزۉنۉن ويۇنۇ ارقىلۇۇ بىڭتۇاندىقتاردىن سالاپاتىن كۅرۅرمۅندۅردۉ بەينەلەپ بەرۉۉنۉ ۉمۉت قىلدى، مىنداي ۅرۉش ارقىلۇۇ شئنجاڭ ئچى- سىرتىنداقىلارعا بىڭتۇاندى تۉشۉندۉرۉپ، بىڭتۇان العاچىندا قانداي ەلە بىلدىرەبىز، بىڭتۇاندىن قارت جووكەرلەرى، بىڭتۇان روحۇنا مۇراگەردىك قىلىپ جانا ۅرچۉتۉپ كەلەت، وشوندۇقتان بئزدىن ار بئر ويۇنۇبۇز چوڭ ەنەرگىيا تاراتات».

         

بايلانىشتۇۇ ماقالا
ىرلار
سايتتىن باسما ۇقۇعۇ شئنجاڭ ەل رادىيو ئستانسىياسىنا تااندىق
بۇل سايتتان ۇرۇقساتسىز ماالىمات الۇۇعا بولبويت.