باشقى بەترادىيو ۇعۇۇىشكەرلەرسۉرۅتتۅر
ىر-كۉۉلۅرسۉرۅتتۅركىلىپتەررادىيو بەرۉۉلۅرۉن تانداپ ۇعۇۇ
جاڭىلىقتار
باناما پىرەزىدەنتى ۋارەلا 36- كەزەكتۉۉ باناما ەل ارالىق سوودا جارمانكەسىندەگى جۇڭگو سارايىنىن اچىلۇۇ ازەمىنە قاتىشتى
   2018-03-08 12:08:16     xjbs   
باناما پىرەزىدەنتى ۋارەلا 2- مارت جە 3- ايدىن 2- كۉنۉ 36- كەزەكتۉۉ باناما ەل ارالىق سوودا جارمانكەسىندەگى جۇڭگو سارايىنىن اچىلۇۇ ازەمىنە قاتىشتى ارى جۇڭگو سارايىنىن اچىلۇۇ لەنتاسىن قىيدى. بۇل اتالعان جارمانكەنىن تارىحتا بئرىنچى جولۇ باناما پىرەزىدەنتىن بئر ماملەكەتتىن جارمانكە سارايىنىن اچىلۇۇ ازەمىنە  ارنالۇۇ چاقىرۇۇسۇ سانالات. لەنتا قىيۇۇ ازەمىنەن كىيىن ۋارەلا بانامانىن تىشقى ىشتەر مئنسىتىرى جانا سوودا ۅنۅرجاي مئنىستىرى سىياقتۇۇ مانساپتارلاردى ەرچىتىپ جۇڭگو سارايى جانا جۇڭگو قارجى سالعان فئرمالاردىن كۅرگۅزمۅ وردۇن ەكىسكۇرتسىيالاپ، جارمانكەگە قاتىشقان سووداگەرلە